استفاده از ظرفیت سمن ها برای مراقبت از جنگل های رودبار