یک روستا در شهرستان خلیل آباد تخلیه شد

خام
دیگران چه می خوانند