بیانیه سازمان بسیج مداحان کشور در خصوص اعتراض به اقدام نابخردانه آمریکا