موردی از بیماری های واگیر در مناطق سیل زده نداشتیم