کمیسیون امنیت ملی مجلس طرح مقابله به مثل با آمریکا را تصویب کرد