جشنواره رادیو به دلیل صرفه جویی در تهران برگزار می‌شود