فیلم کوتاه ذبح از کردستان به 2 جشنواره ملی راه یافت