500 دانشجو در جشنواره کتابخوانی علوم و صنعت شرکت کردند