کارگروه پیگیری مشکلات رسانه های خراسان جنوبی تشکیل شد