اصحاب فرهنگ و هنر خراسان رضوی به کمک سیلزدگان شتافتند