صالحی:گزارش تعاملات در عرصه علوم و فنون هسته‌ای به رییس جمهوری ارائه شد