هفته هنر انقلاب فرصتی برای تعیین برنامه های آینده است