17 خانوار روستای چاه ژاله ای نهبندان به مکان امن منتقل شدند

خام
دیگران چه می خوانند