15دستگاه دیالیز به مناطق سیل زده دشت آزادگان و شوش ارسال شد

خام
دیگران چه می خوانند