آبگرفتگی سه روستا و یک منطقه شهری در سبزوار رفع شد