38درصد دانش آموزان متوسطه کشور در هنرستان ها تحصیل می کنند