مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان: وضعیت شادگان عادی است