گروه مهندسی رزمی 422 ارتش به کمک مردم سیل زده شادگان رفت