کارگاه تولید گوشت چرخ کرده غیرقابل مصرف در مشهد مهر و موم شد