کمک 166 میلیارد تومانی تشکل های صنفی و صنعتی به سیلزدگان