فرماندار: دانش آموزان شیروان معادل کل استان افتخار آفریدند