100 نیروی اورژانس تهران به سیل زدگان خوزستان خدمات دادند