تلاش برای بازگشایی راههای روستایی بردسکن ادامه دارد