خط متروکه راه آهن موجود در محدوده شهر قم تعیین تکلیف شود