یک هزار و 150 نفر در خراسان رضوی اسکان اضطراری یافتند