زمین احداث واحدهای مسکونی در سه شهر سیلزده لرستان تامین شد