دستگاه قضا از تمام توان خود برای دفاع از تولید استفاده می کند