سرپرست اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان منصوب شد