موکب طبخ غذا در کتابخانه عمومی پلدختر راه اندازی شد