نقش پدر در فرزند پروری، لحظه لقاح تا سال‌های نوجوانی