سه هزار آواره سوری از محاصره نیروهای آمریکایی خارج شدند