ایران در بازرسی از کشتی های تجاری در منطقه اقیانوس هند رتبه دوم را کسب کرد