گروه تروریستی تحریرالشام خواستار تخلیه دو روستا در ادلب شد