افتتاح 14 مرکز بهداشت در منطقه غوطه شرقیه در سوریه