رییس مرکز فرهنگی'نیرنی' یونان: ایران کشور با تمدن غنی است