برخی مدیران استانی سیاست های دولت را دنبال نمی کنند