مشغولیت‌های اجتماعی نباید روحانیت را از تبلیغ دین باز دارد