تامین سیستم سرمایشی از نیازهای ضروری سیل زدگان است