مرکز مدیریت راههای کشور:34محور شریانی و غیرشریانی مسدود است