روحانیت و سپاه پاسداران پیمان خود را با خون امضاء کردند