شکل بیان این مضامین دینی در "برسر دوراهی" تکراری است