دموکرات ها از "ایلهان عمر" در برابر اتهام زنی ترامپ دفاع کردند