پکن شرکت های ژاپنی را به سرمایه گذاری در چین دعوت کرد