مقام آمریکایی برای گفت وگو درباره ایران راهی سرزمینهای اشغالی شد