نماینده مجلس: نقدینگی سرگردان باید به تولید سوق داده شود