کمیته امداد کردستان برای بیش از سه هزار نفر شغل ایجاد کرد