ستاد مدیریت بحران حوزه، شبکه نیرومند امدادی تشکیل می دهد /حضور چهارهزار طلبه جهادی در لرستان