پیام ضدمسلمانی بر روی حساب توئیتری حزب سوئدی بحث برانگیز شد