سردار فضلی : گام دوم انقلاب خیر دنیا و آخرت را برای ملت ایران به همراه دارد