حضور بار اولی زنان در هیئت مذاکره طالبان و شخصیت های افغان